Zapiski dotycz?ce Raby
Wpisany przez Administrator   
sobota, 12 kwietnia 2008 08:08
    Zapis w s?owniku geograficznym Królestwa Polskiego wydanym w 1880 roku:
Raba Wy?na wie? w powiecie my?linickim, nad górnym biegiem Raby, w pobli?u granicy w?gierskiej, w dolinie górskiej, rozsze?onej dolinami potoków sp?ywaj?cych z obu brzegów Raby, a z których najwi?kszy jest "Zakl?ty Potok". Dolina wznosi si? oko?o ko?cio?a 531 m. npm. otaczaj? j? za? od zachodu lesiaste grzbiety Beskidu, tworz?ce granic? Galicyi, si?gaj?ce 826 m. npm. od po?udnia Rabska góra (783 m.), od wschodu Pi?tkowa (684 m.) od pó?nocy mniejsze wzgórza (535 m.) tworz?ce dzia? wód Raby i Skawy.
Poprawiony: sobota, 12 kwietnia 2008 11:37
Więcej…
 
Arcybiskup Stanis?aw Dziwisz
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 stycznia 2008 21:55
Stanis?aw Dziwisz urodzi? si? 23 kwietnia 1939 roku w Rabie Wy?nej jako syn Stanis?awa i Zofii. Stanis?aw przyszed? na ?wiat jako pi?te dziecko, mia? sze?cioro rodze?stwa czterech braci i dwie siostry.  14 maja 1939 roku zosta? ochrzczony w kosciele ?wi?tego Stanis?awa Biskupa M?czennika w Rabie Wy?nej. Pocz?tkowo ucz?szcza? do szko?y podstawowej w Rabie Wy?nej. Gdy mia? 9 lat zmar? jego tata.  Po ?mierci ojca wychowywa? si? w rodzinie W?glarczyków (siostry Zofii Dziwisz), którym zaj?li sie nim po ?mierci w?asnego syn. Od tego momentu uczz?szcza? do szko?y w Sieniawie i j? uko?czy?. Nast?pnie rozpocz?? edukacje w Liceum Ogólnokszta?c?cym w Nowym Targu.
Poprawiony: czwartek, 27 marca 2008 22:31
Więcej…
 
Szybko?? ??czy internetowych
Wpisany przez Administrator   
sobota, 12 stycznia 2008 12:40
Je?li masz internet, je?li za niego p?acisz .... zobacz za co p?acisz. Ciekawe oprogramowanie s?u??ce do testowania szybko?ci ??czy internetowych
Więcej…
 
O Rabie Wy?nej w sieci
Wpisany przez Jacek   
sobota, 12 stycznia 2008 11:54
Raba Wy?na le?y w ?ród?owej cz??ci doliny Raby, u podnó?a Rabskiej Góry, w odleg?o?ci ok. 8 km od Rabki. Dolnym kra?cem (490 m) s?siaduje z Rokicinami, a górny (600 m) styka si? z Sieniaw? - takiej tre?ci opis mo?na znale?? w serwisie podró?e portalu onet.pl
Więcej…
 
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 marca 2007 00:51
W sewisie www.watra.pl mo?emy przeczyta? informacje o imprezie która odby?a si? 11 marca w GOK-u, oraz mo?na obejrze? galeri? zdj?? z tej uroczysto?ci wykonanych przez Piotra Kuczaja. http://www.watra.pl/rozne/raba/20lat.html - zapraszam  do ogl?dni?cia
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3